De 1e Daalsebuurt heeft grote behoefte aan een stap vooruit, na jarenlange herrie en stank van de Daalsetunnel. De hoogste tijd voor een mooie, actieve, groene kop op de 1e Daalsedijk. We maken er een park van!


Wij, een groep enthousiaste buurtbewoners, verenigd in de Initiatiefgroep Daalsepark, gaan de groene ruimte tussen Oude Daalstraat, Amsterdamsestraatweg en Daalsetunnel een flinke impuls geven, nu de wegreconstructie een feit is.

ParkRuimteSchets_sfeercirkelWe zijn geen voorstanders van bouwen en al helemaal niet van kappen van de bomen! We zijn er namelijk van overtuigd dat een park voor zowel onze buurt, maar ook voor de binnenstad, verreweg de beste oplossing is. Het vormt een welkom groen accent op de noordelijke Stadsbuitengracht maar ook een mooie entree voor de wijk, de Amsterdamsestraatweg en de binnenstad.

We bieden de gemeente aan om mee te denken over een plan voor de kop van de Amsterdamsestraatweg waar het Daalsepark een integraal onderdeel van uitmaakt. Wij hebben daar allerlei ideeën over. Met deze site willen we in contact komen met buurtbewoners en ondernemers. Hoe denk jij dat we dit kunnen realiseren? Welke ideeën heb jij? Sluit je aan en help ons deze droom waar te maken!

.


Meedoen

Wil je meedenken, meedoen, meeorganiseren? We zien je graag!


.

We hebben het plan voor het Daalsepark al veelvuldig gepresenteerd en krijgen er veel positieve reacties op. Ook de Projectorganisatie Stationsgebied en het Wijkbureau Noordwest hebben we onze ideeën uit de doeken gedaan. Het College van B&W is ook op de hoogte via de wijkwethouder. We weten dat er (bouw)plannen zijn voor deze locatie. Gelukkig zijn deze niet concreet.

Om tot een prachtige en groene entree van Daalsebuurt en binnenstad te kunnen komen hanteren we de volgende uitgangspunten:

Ruimtelijkheid
• Behoud volwassen bomen en bestaand groen voor een parkachtige ruimte voor verblijf, recreatie, stadslandbouw, terras/horeca
• Behoud bestaande huizen en maak ze onderdeel van de herontwikkeling, monument van een gesloopte stationswijk
• Geef de nieuwbouw twee gezichten: de voorzijde aan de ASW met bedrijvigheid en wonen, de achterzijde een wijkkarakter met op park gerichte functies
• Geef de nieuwbouw maten en uitstraling die aansluiten op de buurt, wijk en singel

Verkeer en parkeren
• Geen distributiefunctie en geen parkeeringang aan park-zijde
• Parkeren verplaatsen naar Daalsekwint
• Verkeersluwe Oude Daalstraat en 1e Daalsedijk

Verbindingen
• Geen fietsroute door het park
• Daalsetunnel voor al het verkeer aantrekkelijker en sociaal veilig maken. Het is de poort tot de binnenstad!
• Route via voetgangersbrug Daalsetunnel aantrekkelijker maken
• Voetgangersbrug van Weerdsingel naar Paardenveld
• Daalsepark deel van de groene loper die wijken met elkaar verbindt: van binnenstad via Verdomhoekje, Lombok en Westplein naar Jaarbeurs en Parkhaven.

2014-2015
In maart 2014 is de gemeente begonnen met de verkeersaanpassingen die nodig waren om de singel te kunnen herstellen en de verkeersknip bij de Monicabrug te kunnen maken. De rotonde Paardenveld is weggehaald en vervangen door twee t-kruisingen. De tweebaansweg in westelijke richting naar de tunnel is naar het zuiden verlegd. Er is een hoofdriolering aangelegd en allerlei kabelwerk werd uitgevoerd. Eind 2015 is de Weerdsingel-WZ 30 km/h zone gemaakt met een fietsstrook. December 2015 is het water van de Catharijnesingel-noord feestelijk geopend. De aannemer heeft in het Daalsepark een parkeervak, een wandelstrook van houtsnippers, fietspaden, trottoirs en inritten aangelegd. Initiatiefgroep Daalsepark heeft veelvuldig contact gehad met POS en Gemeentewerken om onze wensen en ideeën kenbaar te maken. Ondertussen is er flink gelobbyd en gecommuniceerd over plan Daalsepark. Met Stichting Tafelboom is een concept-overeenkomst gemaakt om een drooghuis voor de zestien gekapte iepenbomen te maken. Het Wijkbureau heeft een initiatief voor de beplanting met bamboe en het schilderen van een muur financieel gesteund.

2016

Dit jaar wordt bepalend voor ons. Allereerst: na veel vertragingen kunnen we eindelijk de ruimte gaan gebruiken! De nieuwe inrichting is klaar, met een relatief klein parkeergedeelte en veel groen. We kunnen met activiteiten, groen en inrichting aan de slag. Ondertussen zal er een atelier plaatsvinden, waarbij de stedenbouwkundige mogelijkheden worden verkend. De Initiatiefgroep zal daarbij een actieve rol spelen.

POS
Op dit moment is er nog geen stedenbouwkundig programma van eisen (PvE) voor de kop van de Amsterdamsestraatweg. De locatie ligt op de rand van het Stationsgebied en valt onder de begroting en regie van POS. Er is een plan opgevat om samen met de Initiatiefgroep een werkatelier te organiseren om de stedenbouwkundige mogelijkheden in kaart te brengen. De gemeente gaat voor kwaliteit, wij gaan voor groen. Als we deze eisen samenbrengen moeten we tot iets moois kunnen komen.

Paardenveld
Ook voor Paardenveld is er in het Masterplan Stationsgebied een bestemming opgenomen. Precies voor de parkeergarage moet een  klein gebouw komen. Op dit moment is er een groep investeerders die de gemeente heeft aangeboden om er een arthouse-bios te vestigen, De Kade. In 2016 zal de gemeenteraad een besluit nemen over het bestemmingsplan.

Sloop
De oude huizen aan de Oude Daalstraat even zijde staan al heel lang op de nominatie om gesloopt te worden. De gemeente is eigenaar van drie van de vier panden. Een van de panden is in 2014 gesloopt, omdat daarvan de woonkwaliteit onvoldoende was. Op dit moment zijn de overgebleven twee gemeentelijke woningen verhuurd. 

Pijlsweerd-Zuid en Amsterdamsestraatweg
Daalsepark vormt  een naadloze invulling voor de ambities uit het Wijkactieprogramma 2014-2018.

Boodschap uitdragen
We hebben de Wijkraad Pijlsweerd, het Wijkbureau Noordwest, collega wijkraden, specialisten van politieke partijen, het college en POS op de hoogte gebracht van ons initiatief. We kunnen hulp goed gebruiken, voor de uitwerking van de ideeën en voor extra handjes bij de activiteiten. Steun ons en meld je bij ons aan.

Klik hier voor onze powerpoint-presentatie waarin alle aspecten in beeld komen, zoals historie, verkeersaanpassingen, een ‘groene slinger’ van Lombok naar Merwedekanaal, de toegestane bouwhoogte, referentiebeelden, bestaande situatie.

In april 2014 heeft het college een Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg aan de raad gestuurd, waarin een meerjarenplan uit de doeken wordt gedaan om de ASW (Amsterdamsestraatweg) structureel te verbeteren. De eerste stappen worden nu gezet: selectiever vergunningen verlenen, overlast bestrijden en upgrading van gebieden. Een belangrijk onderdeel van de plannen vormt de kop: van Paardenveld tot spoorviaduct. Dit is de poort van de ASW, het visitekaartje. Het doet ons ook deugd dat het wijkbureau onze plannen voor een parkachtige ruimte steunt met de volgende vermelding:

Momenteel wordt door de POS een SPvE voor de kop ASW/Daalsetunnel opgesteld. Doelstelling vanuit ASW: economische versterking en allure; Poort van de ASW. Bij opstelling SPvE rekening houden met wensen uit omgeving: plaatsing van een grote supermarkt met verdiepte parkeergarage en toevoeging van groen en verblijfsgebied voor de 1e Daalsebuurt. Optie: L-vormige bebouwing langs de hoek ASW-verlegde Daalsetunnel, met een grote supermarkt en studentenhuisvesting, een park-café in de oksel aan de Oude Daalstraat, gecombineerd met een parkachtige inrichting. De bebouwing vormt een geluidswal voor de 1e Daalsebuurt.

In het ambitiedocument 2014-2018 voor de Wijk Noordwest staan sterke en zwakke punten van Pijlsweerd-zuid, waartoe de 1e Daalsebuurt behoort. Daarin staat onder andere:

Samen met alle betrokken partijen wordt onderzocht hoe in een proces van cocreatie met de wijk het een en ander tot uitvoering kan komen. De aanpak van de Amsterdamsestraatweg zal de komende jaren speerpunt zijn in de krachtwijkenaanpak van Noordwest.

Als Initiatiefgroep Daalsepark denken we dat het Daalsepark bijdraagt aan de ambitie tot meer vergroening, een betere leefbaarheid èn aan het geven van een smoel en imago aan de kop van de Amsterdamsestraatweg. Voor de vele bezoekers die – met auto en met fiets – door de Daalsetunnel rijden is dit het eerste wat ze van de binnenstad zien. Dat moet een mooie en levendige uitstraling krijgen! In het coalitieakkoord lezen we:

Geslaagde initiatieven en samenwerkingsverbanden gebruiken wij als voorbeeld van hoe we Utrecht samen maken. Daarom willen we een aantal projecten en ontwikkelingen laten benoemen waarmee Utrechters en ambtenaren samen, in gelijkwaardigheid, aan de slag gaan. De stadsgesprekken bieden hiervoor goede input. De stadsgesprekken worden deze collegeperiode voortgezet op buurt-, wijk-, stad- en gemeenteniveau.

We vinden dat het Daalsepark zich bij uitstek hiervoor kwalificeert. De herontwikkeling van de Daalsetunnel verdient meer dan om een verdienlocatie voor de stationsgebied-boekhouding te zijn! Lees onze uitgangspunten voor een duurzame herontwikkeling.

SchetsBebouwingGemeenteDit vergeten stukje Utrecht ligt tussen Oude Daalstraat, Amsterdamsestraatweg, 1e Daalsedijk en Daalsetunnel. Het is er druk met auto- en fietsverkeer. Er staan nog drie oude woningen, stille getuigen van de sloop-hausse van de jaren zeventig. Toen bedacht men ook dat er een fly-over over rotonde Paardenveld moest komen. Gelukkig ging dat snode plan van tafel en kon er een bos met iepen groeien, waar zo nu en dan wat auto’s parkeren.

Het afgelopen jaar is er veel veranderd. Door een grote verkeersreconstructie (dubbele t-kruising) is het ‘bos’ nu verkeersvrij.

De gemeente voerde in 2013 en 2014 studies uit over volledige (zie plaatje) en gedeeltelijke bebouwing van het gebied. De reden om vol te bouwen is puur financieel. Er zijn geen stedenbouwkundige redenen te bedenken. Het denkbeeldige bouwblok is relatief klein, staat dicht op een drukke verkeersweg en sluit niet mooi aan op de bestaande flat aan de Wolfstraat en blokkeert bovendien de imposante historische gevel van de Oude Daalstraat. Veel geld kan de gemeente er niet mee verdienen, maar de ingreep is wel zeer drastisch en onomkeerbaar.

Eventuele bebouwing gaat uit van sloop van oude huizen en kap van alle grote iepen. Hiervan is de Initiatiefgroep fel tegenstander. Voor dit standpunt krijgen we vanuit de buurt veel sympathie.

Op dit moment studeert de gemeente op de situatie. Momenteel heeft men de handen vol aan reconstructie van de Stadsbuitengracht, conversie kantoren naar woningen in Daalsekwint, aanleg Paardenveld en ontwikkeling van stadsbioscoop De Kade. Ook de kop van de Amsterdamsestraatweg krijgt veel aandacht in het kader van de verbeterstrategie voor de gehele straatweg, een plan dat de komende jaren in uitvoering is.

Facebooktwitterlinkedin